Aktuality pro rodiče

Online vzdělávání MŠ

Prosíme rodiče, aby sledovali v menu ''Mateřská škola'' podmenu ''Online vzdělávání'', budou sem vkládány úkoly a materiály k online výuce. Děkujeme!


Dopis rodičům dětí MŠ od krajské hygienické stanice - AKTUALIZACE 1. 3. 2021

Dobrý den,

 

obdrželi jsme dnes od vedení  Mateřské školy Suchodol (dále jen „mateřská škola“), informaci o tom, že Vaše dítě bylo dne 24.02.2021 přítomno v mateřské škole, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, v rámci provozu mateřské školy. Jedná se o kontakt s další pozitivní osobou v daném kolektivu. Z tohoto důvodu se původně stanovená karanténa pro Vaše dítě prodlužuje do 6.3.2021 včetně.

 

Do výše uvedeného data, a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění
COVID-19, 
 je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomkaRodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.

 

Pro ukončení karantény po 10 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je povinnost Vaše dítě nechat otestovat jedním PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději do 06.03.2021 včetně.  Pokud Vaše dítě již absolvovalo test RT-PCR nejdříve 27.2.2021, není třeba ho provádět znovu.

 

 Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/. Na test je třeba se předem registrovat dle požadavků konkrétního odběrového místa.

 

Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví žádanku na test. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail. V případě nepřítomnosti lékaře může žádanku na PCR test vystavit KHS.

 

V případě pozitivního výsledku testu, bude dítě minimálně na 10 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti. Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 10 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci. Pokud bude výsledek testu pozitivní, informujte o tom prosím ihned vedení školy a také mne na e-mailovou adresu  (hdm_pb@khsstc.cz).

 

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a od prodělání onemocnění neuplynulo více než 90 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do mateřské školy nadále docházet (není-li z důvodu karantény zařízení celé uzavřené). Pokud tuto skutečnost vedení mateřské školy nezaznamenalo, např. v případě prodělání onemocnění v době vánočních prázdnin a podobně, bude nutné na tuto skutečnost vedení mateřské školy upozornit a případně i doložit – například SMS zprávou o pozitivitě dítěte nebo alespoň čestným prohlášením zákonných zástupců dítěte. Tuto informaci o 90 denní ochranné lhůtě Vašeho dítěte sdělte, prosím, také mně na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 

Další praktické informace naleznete zde: http://khsstc.cz/dokumenty/prakticke-informace---co-nasleduje-jste-li-pozitivni--nebo-kontakt-pozitivniho-pacienta-5834_5834_161_1.html

Děkuji. V případě nejasností mne prosím kontaktujte.

 

Daniela Novotná, DiS.

referentka oddělení hygieny dětí a mladistvých

pro okresy Příbram a Beroun

 

tel. 318622055

hdm_pb@khsstc.cz

 

 


Zrušení provozu MŠ z důvodu karanténního opatření

Z důvodu karanténního opatření (potvrzená nákaza covid-19 u pedagogického pracovníka) se ruší provoz mateřské školy na dobu neurčitou.


Karneval v MŠ

V pátek 19.2. se v naší školce konal karneval. Společně jsme vyzdobili třídy, naučili se různé tance a každý přišel se svou originální maskou. Celý den jsme hráli různé hry, překonávali překážkovou dráhu a hodně tancovali. Všichni si tento den moc užili.

Karneval v MŠ   Karneval v MŠ   Karneval v MŠ   Karneval v MŠ   Karneval v MŠ   Karneval v MŠ


Přerušení provozu MŠ (16.11.2020)

V pondělí 16.11.2020 se z provozních důvodů přerušuje provoz mateřské školy - školka bude tento den uzavřena.

Přerušení provozu MŠ (16.11.2020)


Adaptační program

Vstup do mateřské školy je významná událost v životě dítěte. Mnohé děti byly doposud zvyklé jen na
rodiče, sourozence, či prarodiče. Mohou být ostýchavé, mít problémy s pobytem v novém, neznámém
prostředí a v kolektivu neznámých dětí a lidí, pod dohledem učitelek, které také neznají. Některé
pláče, jiné se začlení do skupiny dětí bez větších problémů. Někdy nastane krize až po několikadenním
pobytu v mateřské škole.
Adaptaci na MŠ ovlivňuje mnoho faktorů, např. minulé zkušenosti dítěte, jeho celková zralost, přístup
rodiny, přístup učitelek apod. Každé dítě se projevuje jiným způsobem, je jedinečné, je osobnost.

Co je „Adaptační program“? Podstata spočívá v postupném prodlužování docházky dítěte do mateřské školy. Zpočátku pobývá dítě v MŠ pouze pár hodin, později se zúčastní vycházky, postupně zůstává na oběd, až nakonec zůstává v MŠ i spát a pobývá zde až do odpoledních hodin. Každá tato fáze je libovolně dlouhá. Adaptační program je přizpůsoben potřebám dětí a možnostem rodičů.
Kdy probíhá? Adaptační program je uplatňován především v měsíci září, kdy nastupuje do MŠ většina dětí poprvé, ale i s každým dalším nástupem nových dětí v průběhu školního roku.
Jak dlouho? Doba adaptace je individuální, závisí na mnoha faktorech. Optimální je, pokud se dítě zadaptuje během prvního měsíce. Většina dětí to zvládne během 2 – 3 týdnů. Pokud v tomto období dojde k přerušení docházky například z důvodu nemoci, může se doba adaptace prodloužit.
Cíl adaptačního programu? Zmírnění potíží dětí při vyrovnávání se s novou neznámou situací a usnadnění jejich zvykání na nové prostředí, na kolektiv dětí a nové dospělé osoby.

ADAPTAČNÍ MĚSÍC

První týden
V prvním týdnu v září jsou obě paní učitelky na ranní směně, aby si dítě vytvořilo stejný vztah k nim oběma. Probíhá vzájemné seznamování, seznamování dětí s hračkami, se značkou, třídou, prostředím, uložením osobních věcí dětí v šatně, plněním společenských a hygienických požadavků, seznámení se stolováním apod. Děti pobývají v MŠ nejdéle do 10.00 hodin.

Druhý týden
V druhém týdnu můžeme po dohodě s učitelkou prodloužit pobyt dítěte v MŠ na celé dopoledne – tedy včetně vycházky a oběda. Některé děti špatně snáší každou změnu v denním režimu – přechod ze třídy do umývárny, do šatny. Opět je rozdíl v chování jednotlivých dětí – některým změny nevadí, některé se rychle přizpůsobí, jiným trvá adaptace déle.

Třetí týden
Třetí týden je dobré pro úspěšné zvládnutí adaptace pokračovat v docházce do MŠ pouze v dopoledních hodinách. Některé děti již zvládnou pobyt v MŠ po celý den. Pokud je ale v možnostech rodiny vyzvedávat dítě po obědě, je pro dítě tato varianta lepší. Nemá smysl spěchat na prodlužování doby pobytu dítěte v MŠ. Délka pobytu závisí především na psychice dítěte a jeho zvládnutí režimu v MŠ a odloučení od rodiny. V úvahu jsou brány také možnosti rodičů.

Čtvrtý týden, případně později
Největší obavy mají děti z odpoledního odpočinku. Jakmile získá dítě pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, přichází poslední fáze adaptace, tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spát jinde, než ve své „postýlce“. Tento úkol bývá pro dítě těžký a je nutné ho na jeho zvládnutí dostatečně připravit. Nejen učitelka, ale především rodiče by měli s dítětem o spaní předem mluvit, vybrat doma vhodnou hračku a pyžamo. Měli bychom společně vytvořit takovou atmosféru, kdy se dítě bude na spaní v MŠ těšit.


Co má umět školák

HRUBÁ MOTORIKA

Nedostatky v této oblasti se projevují nešikovností, neobratností a nekoordinovaností pohybů, kdy je narušena jejich souhra. Předškolák by měl mít osvojeny základní pohybové dovednosti jako např. překonat určitou vzdálenost, překážku přeskokem, výskokem, skokem /přes lavičku, polštář apod./, udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, chytat a házet míč, skákat přes švihadlo, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb.

JEMNÁ MOTORIKA

Dítě s nedostatky v této oblasti podávají horší výkony ve škole, protože neuvolněná ruka ovlivňuje výkony nejen při psaní, ale i čtení, výtvarné i tělesné výchově. Děti se vyhýbají kreslení, kreslí nerady, kresba je na nižší úrovni. Vzhledem k tomu, že ruka je neobratná, mají děti problémy i v pracovních činnostech, v sebeobsluze /zavazování tkaniček, zapínání zipů, knoflíků, používání příboru apod./ Zručnost rozvíjíme trháním a stříháním papíru, lepením, modelováním, muchláním různých materiálů, navlékáním korálků a činnostmi, kdy jsou zapojeny zejména dlaně a prsty rukou.

GRAFOMOTORIKA

Pro budoucí psaní dítěte ve škole je důležité, aby ruka, kterou bude psát, byla dostatečně připravena a uvolněna. Aby budoucí prvňáčky ruka brzy nebolela, aby písmo bylo upravené, aby stačili tempu práce. Je potřeba, aby správně drželi psací náčiní. Musí vytvořit tzv. špetku /jako když chceme solit třemi prsty/. Dětem, u kterých se nedaří vyvodit správné držení, jsou doporučovány trojhranné tužky a pastelky. Dítě by mělo umět nakreslit čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, horní a dolní smyčku, čtverec, obdélník apod. Nesmíme zapomenout na správné sezení při kreslení a stolování.

ZRAKOVÁ PERCEPCE

Ukázalo se, že u dětí, které měly později obtíže ve čtení, se projevily již v předškolním věku nedostatky v rozlišování tvarů, které se liší podle osy v rovině horizontální či vertikální. Dítě by mělo umět rozpoznat předměty a obrázky jako celek, zároveň je ale umět i rozložit na části /puzzle, pexeso/ – mluvíme o zrakové analýze a syntéze.

SLUCHOVÁ PERCEPCE

Kolem pátého roku začínají děti vnímat jednotlivé hlásky ve slově. Nejdříve jsou schopny určit první hlásku, kterou slovo začíná /pes – p/, potom poslední hlásku ve slově, a to nejdříve slova končící souhláskou /pes – s/, potom teprve končící samohláskou /pole – e/. Určování pozice hlásky ve slově je důležitým předpokladem pro zvládání čtení a psaní. V šesti letech znají počty slabik ve slově.

PŘEDČÍSELNÉ PŘEDSTAVY

Na osvojování matematiky ve škole se dítě připravuje celé předškolní období. Má osvojeno počítání do deseti až dvaceti, zná následnost čísel /v řadě čísel žádné nevynechá ani neopakuje/. Ví, že na konci počítání řady prvků poslední jmenované číslo představuje celkový počet odpočítávaných prvků.

ŘEČ A VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI

Předškolák musí vědět, jak se jmenuje, jak je starý, kde bydlí, nezaměňuje pojmy včera – zítra, dokáže zopakovat dvojverší. Je schopno reprodukovat povídku, pohádku, zapamatovat si melodii. Nesmírně důležitá je správná výslovnost, protože vada řeči ovlivňuje úroveň diktátů, opisů i čtení. V případě jakékoliv vady řeči je nutná návštěva logopeda /nejlépe kolem pátého roku dítěte/, a důsledné a pravidelné každodenní procvičování výslovnosti v rodině.

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ ZRALOST

Dítě již v této době by mělo zvládat určité sociální situace, musí se umět odpoutat od rodičů. Mělo by znát a dodržovat určitá základní pravidla společenského chování /vykání dospělým, zdravení, děkování, “neskákat” do řeči dospělým apod./ Nemělo by být příliš bojácné a úzkostné v kontaktu s vrstevníky a dospělými. Musí být samostatné v sebeobsluze a mít osvojené hygienické návyky /dítě se musí samo obléknout, obout, zapnout si knoflíky a zip, zavázat tkaničky, jíst příborem, udržovat si pořádek ve svých věcech apod./