Platba stravného

Školní jídelna

Způsob platby
Od ledna 2020 lze hradit stravné + školné (MŠ neinvestiční poplatky a ZŠ neinvestiční poplatky= ŠD) pouze bezhotovostně převodem na účet školy:
524877399/0800 vždy do 10. dne v měsíci.
Každé dítě/žák obdrží písemné podklady k uhrazení finanční částky na daný měsíc s konkrétním variabilním symbolem.

Telefon: 739 316 412
e-mail: jidelna.suchodol@seznam.cz
Vnitřní řád školní jídelny ke stažení
Hlavní činností ŠJ je zabezpečení školního stravování dětí a žáků a stravování zaměstnanců školy.
DOBA VÝDEJE OBĚDŮ VE ŠJ:
MŠ - od 11.30 do 11.45 hod.
I. sk. ZŠ - od 11.40 do 12.00
II. sk. ZŠ - od 12.15 do 12.30


Pedagogický dozor během výdeje a konzumace oběda v ZŠ zajišťuje vychovatelka ŠD, v MŠ pedagogické pracovnice MŠ. Začátkem školního roku odevzdá každý strávník vedoucí ŠJ přihlášku ke stravování. V době nemoci žáka je nutné obědy odhlásit ve školní jídelně nebo na telefonním čísle 739 316 412 do 8 hodin, přičemž první den nemoci je možno vyzvednout oběd do vlastních nádob v době od 12.00 do 12.15 hod. Odebraný oběd je určen k okamžité spotřebě.
Poplatky za stravné se vybírají v hotovosti vždy počátkem následujícího měsíce, nejpozději do desátého dne v daném měsíci.
Datum a hodina výběru bude vždy prostřednictvím vedoucí ŠJ upřesněna.
Pokud nebude stravné uhrazeno v daném termínu, nebude mít strávník následující den nárok na odběr stravy.
Strávníci si pro oběd chodí za pedag. dozoru k výdejnímu okénku. Nápoj si odebírají samostatně na předem připraveném místě.
Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně se souladem s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.
Sestavování jídelního lístku a pestrost jídel je uplatňována tak,aby se střídala jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou podávány dle možnosti co nejčastěji.
Připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ nebo dozorujícímu pedagogovi.
Případné připomínky ke stravování a vyúčtování stravného je možno konzultovat s vedoucí ŠJ. Jídelní lístek je každý týden k nahlédnutí na nástěnce v šatně MŠ a u výdejního okénka ZŠ.
Strávníci budou seznámeni s provozním řádem na počátku školního roku. Rodiče budou s provozním řádem seznámeni na první schůzce.

V Suchodole 1. 9. 2021            Mužíková Vladimíra, ved.ŠJ